Regulamin

I. Definicje

1. Wydarzenie – impreza sylwestrowa ”RAVE ON New Year”, zaplanowana na 31.12.2021.
2. Organizator – Dawid Woźniakowski, NIP: 9512242076, REGON: 142755317, ul. Szermiercza 4, 05-077 Warszawa.
3. Obiekt – ESPORT SPOT (ESPOT) ul. Zajęcza 2a, 00-351 Warszawa.
4. Uczestnicy – osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, które dokonały zakupu biletu na Wydarzenie.
5. Regulamin – niniejszy document.
6. Identyfikator – opaska wręczana Uczestnikom przez Organizatora lub osoby odpowiedzialne za przebieg Wydarzenia. Identyfikator zakładany jest Uczestnikom na trwałę w okolicy nadgarstka podczas wejścia na Wydarzenie. Z identyfikatora korzystać może tylko jedna osoba, a jego uszkodzenie lub zerwanie powoduje utratę jego ważnośći. Udostępnianie Identyfikatora osobom trzecim jest stanowczo zabronione.
7. Bilet – oznacza indywidualną zgodę na udział w Wydarzeniu wystawianą w formie elektronicznej. Po wejściu na Wydarzenie bilet zostanie wymieniony na Identyfikator.
8. Służby Porządkowe– osoby powołane przez Organizatora, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, legitymujący się specjalnym Identyfikatorem, odpowiedzialne za dbanie o porządek i bezpieczeństwo Uczestników Wydarzenia oraz kontrolę uprawnień Uczestników do wstępu na Wydarzenie.

II. Informacje ogólne

1. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników Wydarzenia jest bezwzględne respektowanie przez wszystkich Uczestników postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
2. Wydarzenie jest biletowane i ogólnodostępne pod warunkiem przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad postępowania i porządku w miejscach publicznych oraz respektowania reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID-19.
3. Uczestnicy Wydarzenia przyjmują do wiadomości, iż w trakcie Wydarzenia przebywać będą ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Wydarzenia będą również używane światła stroboskopowe, lasery oraz innego rodzaju efekty świetlne i dźwiękowe. Osoby mające przeciwwskazania medyczne do uczesnictwa w Wydarzeniu, takie jak np. epilepsja, stany lękowe lub psychotyczne nie powinny w nim uczestniczyć.

III. Informacje organizacyjne i porządkowe

1. Wydarzenie odbywa się w terminie 31 grudnia 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach Organizator, po uprzednim ogłoszeniu może odwołać lub zmienić termin Wydarzenia.
2. Wstęp Uczestników na Wydarzenie możliwy będzie od godziny 20:00.
3. Uczestnicy powinni opuścić Obiekt do godziny 10:00 w dniu 01.01.2022.
4. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Organizatora, służb porządkowych oraz osób odpowiedzialnych za przebieg Wydarzenia.
5. Każdy Uczestnik przebywający na terenie Wydarzenia w czasie jego trwania obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Przez zakup i legitymowanie się Biletem lub Identyfikatorem Uczestnik Wydarzenia potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem.
6. Zabrania się wnoszenia na Wydarzenie następujących przedmiotów:
a) broni,
b) alkoholu,
c) niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,
d) materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
e) środków odurzających,
f) środków trujących i promieniotwórczych,
g) płynów łatwopalnych,
h) napojów.
7. Dodatkowo zakazuje się:
a) wprowadzania zwierząt na teren Wydarzenia,
b) wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla Uczestników Wydarzenia,
c) rzucania wszelkimi przedmiotami oraz stwarzania zagrożenia dla życia lub zdrowia innych Uczestników,
d) prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i gastronomicznej bez uzgodnienia z Organizatorem,
e) sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora,
f) zaśmiecania terenu,
g) agresji oraz wszelkich znamion wandalizmu.
8. Służby Porządkowe mają w uzasadnionych przypadkach prawo do legitymowania osób oraz kontrolowania zawartości bagaży i odzieży Uczestników. Uczestnicy zobowiązani są poddać się procedurze legitymowania zmierzającej do ustalenia tożsamości, a także poddać się zewnętrznemu obszukaniu oraz przeglądowi wnoszonego bagażu.
9. Służby Porządkowe mają prawo odmówić wstepu na Wydarzenie osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezy masowe, osób zobowiązanych do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, a także osób odmawiających poddania się czynnościom określonym w punkcie 7 znajdującym się powyżej. Osoby w stanie nietrzeźwym lub pod działaniem innych środków psychoaktywnych, bądź osoby zakłócające prawidłowy przebieg Wydarzenia zostaną usunięte przez Służby Porządkowe.
10. W wypadku zdarzeń nadzwyczajnych wszyscy Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani zastosować się do poleceń przekazywanych przez Organizatora oraz Służby Porządkowe. Polecenia te dotyczyć mogą w szczególności: konieczności opuszczania Obiektu w związku z powstałym zagrożeniem i stosowaniem sie do poleceń dotyczących sposobu zachowania się, przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z Obiektu oraz zachowania się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo Uczestnikom Wydarzenia.
11. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 ze zm.) z uwzględnieniem późniejszych poprawek z dnia 20 września 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 1356) w szczególności spożywanie alkoholu jest dopuszczalne tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
12. Organizator jest uprawniony I zobowiązany do wykonywania postanowień ustawy z dnia 16.11.2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.U. z 2000 roku Nr 116, poz. 1216 ze zm.), a w szczególności do ujawniania i rejestrowania transakcji podejrzanych (gdy okoliczności transakcji wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł) oraz identyfikowania osób zlecających transakcję.

IV. Sprzedaż biletów

1. Bilety sprzedawane są wyłącznie za pośrednctwem strony www.biletomat.pl. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie.
2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
4. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Wydarzenie.
5. Wstęp na Wydarzenie przysługuje osobie posiadającej ważny dowód tożsamości oraz Bilet.
6. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie osoby znajdujące się na Obiekcie zobowiązane są do posiadania na ręku Identyfikatora. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z terenu Wydarzenia. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na terenie Wydarzenia) Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Organizatora lub Służb Pożądkowych wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na terenie Wydarzenia.

V. Prawa i obowiązki

1. Organizator uprawniony jest do utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2. Uczestnicy zakłócający porządek publiczny, bądź nie przestrzegający postanowień niniejszego Regulaminu będą usuwani z terenu Wydarzenia przez Służby Porządkowe, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach będą zatrzymywane i przekazywane Policji lub Straży Miejskiej.
3. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Wydarzenia jest zabronione, Służby Porządkowe mogą poprosić o ich usunięcie lub wyprosić danego Uczestnika z Obiektu, odbierając mu jednocześnie Identyfikator.
4. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, Służby Porządkowe mają prawo ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży znaleziono zakazane przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
5. Uczestnikom, którym odmówiono wstępu na Wydarzenie, przebywania na nim lub osobom usuniętym z Obiektu zgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami Polskiego Prawa, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
6. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy Wydarzenia oraz przyszłych wydarzeń Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych na terenie Polski oraz za granicą bez ograniczeń czasowych.
7. Uczestnicy Wydarzenia dokonując zakupu Biletu oraz uczestnicząc w Wydarzeniu przyjmują do wiadomości, iż Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy zarówno niniejszego Wydarzenia jak i kolejnych wydarzeń w przyszłości, a także promocji Organizatora – w szczególności marki odzieżowej RAVE ON WEAR, Partnerów Medialnych oraz Sponsorów.

VI. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Dawid Woźniakowski, NIP 9512242076, REGON: 142755317, ul. Szermiercza 4, 05-077 Warszawa.
2. Organizator rozpoznaje złożone reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich skutecznego doręczenia listem poleconym.
3. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

VII. Restrykcje sanitarne związane z COVID-19

1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Organizator informuje:
a) Na terenie Wydarzenia obowiazuje limit miejsc dla osób niezasczepionych w wyskości 100 miejsc. Po przekroczeniu tego limitu wstęp na teren Obiektu będzie możliwy tylko dla osób posiadających jeden z poniższych certyfikatów:
• ważnego Europejskiego Certyfikatu COVID-19,
• certyfikat ozdrowieńca – ważny 180 dni od daty otrzymania,
• certyfikat wykonania testu z wynikiem negatywnym – ważny 48h.

b) Zgodnie przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, publikowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Główny Inspektor Sanitarny oraz Ministerstwo Rozwoju w Wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, u których występują objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku wystąpienia u Uczestnika Wydarzenia, w trakcie Wydarzenia którejś z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik Wydarzenia ten ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.
c) Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi lub zaleceniami właściwych organów administracji rządowej oraz Wytycznych Organizatora w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do posiadania na Terenie Wydarzenia środków ochrony osobistej, określonych w Wytycznych Organizatora w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, a także do stosowania się do obowiązujących aktualnie nakazów, zakazów i ograniczeń. Informacje o aktualnie obowiązujących zasadach postępowania opublikowanych na stronie internetowej organizatora oraz przy wejściach na Teren Wydarzenia lub do Stref. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi Wytycznymi Organizatora w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z Terenu Wydarzenia oraz ze Stref Uczestników Wydarzenia niestosujących się do obowiązujących zasad postępowania, bez prawa do reklamacji i innych roszczeń.
d) Brak posiadania przez Uczestnika ważnego Europejskiego Certyfikatu COVID-19 skutkować będzie odmową wymiany Biletu na Identyfikator, a w konsekwencji odmową wstępu na Wydarzenie i nie będzie mu przysługiwać zwrot środków przeznaczonych na zakup biletów wstępu bez prawa do reklamacji i innych roszczeń.
2. Administratorem danych osobowych jest Dawid Woźniakowski, NIP: 9512242076, REGON: 142755317, ul. Szermiercza 4, 05-077 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych osobowych dotyczących posiadania ważnego Europejskiego Certyfikatu COVID-19 oraz danych o stanie zdrowia będzie skutkować odmową wymiany Biletu na Identyfikator a w konsekwencji odmową wstępu na Wydarzenie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia zawarte w oświadczeniach, o których mowa powyżej przechowywane będą przez Organizatora przez okres 10 dni od daty złożenia oświadczenia lub dłużej, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, a w tym w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do nazwy i identyfikacji wizualnej Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Wydarzenia będą sprzedawane wyłącznie na terenie Wydarzenia lub w punktach sprzedaży autoryzowanych przez Organizatora.
2. Status sponsora Wydarzenia przyznaje wyłącznie Organizator.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
– na stronie internetowej Wydarzenia, tj.: www.raveon.pl/regulamin/
5. Korespondencję należy kierować listem poleconym do Organizatora na adres Dawid Woźniakowski, NIP: 9512242076, REGON: 142755317, ul. Szermiercza 4, 05-077 Warszawa.
6. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2021 roku.